5 d’abr. 2012

Objectiu: treball per competències

He volgut iniciar el primer post amb contingut tractant el tema de les competències, ja que considero que són la base de tota l'estructura que construïm tant als processos educatius, formatius, experiencials i d'orientació. A banda de la importància que prenen les competències en aquests àmbits, penso que amb la situació actual, on moltes persones es veuen obligades a reorientar-se professionalment i a reinventar-se per evitar l'exclusió del mercat de treball, les competències encara prenen més força, doncs són una forma de treure tot el valor afegit que la persona ha anat acumulant al llarg de tota la seva trajectòria.
En els últims anys ressona pertot el concepte de competències, i ara més que mai les empreses i els professionals comencen a usar aquesta paraula, però sabem del cert a què ens estem referint quan parlem de competències? 

 Què són les competències?
En parlar de competència sovint fem referència al conjunt d'habilitats, coneixements, actituds, capacitats, destreses i comportaments adquirits en qualsevol àmbit i moment de la seva vida; més enllà dels processos educatius. Tant és així que es contempla que aquestes competències adquirides durant la trajectòria de cadascú es poden identificar i traslladades noves situacions, enriquint les actuacions de la persona. Partint d'aquesta definició podem extreure alguns dels elements més bàsics que caracteritzen qualsevol competència:

- Contempla un ampli ventall de recursos personals que la persona posa en joc.
- Està relacionada amb l'acció (en joc quan l’individu afronta una situació personal o professional)
- S'emmarca dins d'una situació concreta (context particular i determinat, recursos existents, etc.)
- És observable i avaluable (s'observen i s'avaluen els comportaments associats a aquesta competència)
El que aporta riquesa a les competències és que s’adquireixen i es desenvolupen al llarg de la vida i en qualsevol àmbit: professional, educatiu i personal, per tant, són experiències úniques i particulars de cada persona. És obvi doncs parlar de què són elements dinàmics que evolucionen amb l’experiència, la reflexió i la construcció de nous aprenentatges.
 Ho podríem resumir doncs en: saber fer (coneixements), voler fer (actituds) i poder fer (habilitats).  
 *Recomano la consulta d'aquest material si vols aprofundir amb el concepte de competència.

Perquè és important el treball amb competències? 
Actualment ens trobem en un context econòmic molt competitiu per les empreses i per les persones. Per a les organitzacions la lluita amb la competència passa per la capacitat d’oferir un determinat producte o servei de major qualitat, aspecte que només es pot aconseguir a través de la selecció dels/de les professionals més adequats a les seves necessitats, sent la selecció per competències el mètode més efectiu. 
A l'altra cantó apareixen les persones treballadores que competeixen per assolir i mantenir un determinat lloc de feina, pel qual prenen importància les competències, ja que el procés de selecció hi estarà basat. Així doncs en aquest marc és important que les persones sàpiguen reconèixer les pròpies competències i argumentar-les davant les organitzacions.
 Aquest canvi de paradigma ofereix que les persones puguin ser valorades no només per aquesta trajectòria sinó també per tots aquells aspectes del saber fer adquirits al llarg de la seva vida, elements que esdevenen claus alhora de determinar com de competent es la seva actuació professional. El fet de partir de la base que qualsevol persona pot anar nodrint el seu capital competencial i trencar amb la idea que només es pot emmagatzemar coneixement i competències a través de l’activitat formal i remunerada; ajuda a millorar la imatge de les persones que no han tingut ocasió d’accedir a una formació i/o una ocupació. 

És possible un canvi de model?
Abandonant la part més conceptual de les competències, i tornant a l'objectiu del post, em pregunto... realment la societat està preparada per canviar de model i començar a treballar sota el marc de les competències? i sobretot... què implica aquest canvi de model?...considero que hi ha quatre eixos clau: 
-    L'EMPRESA: és l'agent que hauria de jugar un paper més important en aquest canvi de concepció. Fins fa uns anys la major part de les empreses valoraven les persones candidates per la seva trajectòria tant formativa com professional, en definitiva, per allò que estava plasmat al CV, sense aprofundir en quins coneixements, destreses i habilitats havien adquirit al llarg de tot aquest temps. Aquesta tendència comença a canviar molt lentament afavorint que algunes empreses comencin a valorar aspectes més enllà del currículum. Així doncs comencen a abandonar certs aspectes de caire més curricular focalitzant part de d'atenció en si la persona candidata és capaç de desenvolupar segons quines tasques i en les competències que la persona ha adquirit al llarg de la seva trajectòria i com aquestes poden servir al lloc de treball i l'empresa. 
Per fer aquest canvi de concepte no només cal estar predisposat sinó que també és necessari que l'empresa hagi definit prèviament el lloc de treball, detallant les funcions i tasques associades i les competències que hauria de tenir desenvolupades la persona que l'ocupi. Per ratllar l’excel·lència cada empresa hauria de tenir un diccionari de competències on estiguessin definides cadascuna d'elles, així com els nivells de cadascuna i els comportaments associats. En el cas que fos així, la selecció de personal seria més senzilla i objectiva ja que les proves utilitzades serien en base a les competències i comportaments definits. En conseqüència els processos de selecció també canvien, doncs es passa d'entrevistes on l'objectiu principal és conèixer la trajectòria de la persona i la forma de ser, complementada amb algun test d’aptituds o psicotècnic; a entrevistes d'incidents crítics, dinàmiques de grup, assessment center, etc. 
 *Recomano la lectura d'aquests dos articles relacionats amb el canvi de model a l'empresa: Selección por competencias i Selección por competencias: más allá del CV

-    La FORMACIÓ i l’ EDUCACIÓ: Si bé és cert que el món educatiu ja ha iniciat aquest canvi de model, el món de la formació post obligatòria encara està a les beceroles, no obstant segueixen sent uns agents imprescindibles perquè el model basat en les competències agafi força i forma. Tant en els processos educatius com formatius, tal com els enteníem fins fa uns anys, la persona adquireix saber (coneixements, la major part d'ells teòrics). Els canvis en la nostra societat, cada cop més veloços i constants ens han fet obrir els ulls i veure que transmetre únicament continguts ja no és efectiu, doncs el seu accés és a l'abast de tothom i la seva validesa temporal és limitada. Així doncs es comença a optar per transmetre les bases del coneixement però sobretot la forma d'arribar a aquest, la forma d'interpretar-lo, de saber-lo aplicar i fins i tot de crear-ne de nou, en situacions noves i completament diferents a les situacions d'aprenentatge. Tornem un cop més al coneixement, les actituds, les habilitats, .... en definitiva, el desenvolupament competencial que fa a les persones més competents, més preparades, més adaptables i menys vulnerables als canvis. 

-   L'ORIENTACIÓ: l'altra cara de la moneda que permet a les persones preparar-se per iniciar el camí cap un nou repte professional, agent actiu que ja està possibilitant aquest canvi de model. El treball amb competències en orientació es talment vàlid en el cas que la persona vulgui definir el seu objectiu professional, necessiti una reorientació o vulgui engegar una millora professional. En qualsevol dels casos el procés d'orientació es basa amb la identificació del propi capital competencial (identificar les competències que té desenvolupades i en quins nivells), la identificació de les competències requerides en l'ocupació objectiu i la mesura de quina és la distància entre "el que tinc" i "el que em demanen" per tal de poder establir accions que permetin la millora competencial i en conseqüència l'assoliment de l'objectiu fixat.

-   La PERSONA: L'agent més important i el centre de tot el procés. L'eina més valuosa que tenim per determinar quines són les competències d'un mateix/a ja que sabem què hem viscut, què hem fet, en què som bons, en què tenim dificultats, coneixem què ens agrada fer i què no.... per tant amb més o menys ajuda tots podem ser capaços d'identificar quines competències hem anat desenvolupant al llarg del temps i quines podem aprendre i desenvolupar en el futur, per tal de poder-nos adaptar a noves situacions i nous reptes.
 *Recomano la lectura d'aquest article relacionat amb el tractament de les competències en l'orientació, com explorar i desenvolupar competències: Ejercita tus competencias 

Definits els quatre eixos clau que considero imprescindibles pel canvi de model veiem que tant des de les organitzacions, com des dels dispositius d’orientació i inserció, cada cop més es treballa des d’aquesta perspectiva, per això resulta imprescindible que siguin les organitzacions les primeres que canviïn la descripció dels llocs de treball (fins el moment descrits en base als requisits que ha de complir un candidat/a) per una descripció de l’ocupació on es detallin els objectius a acomplir, les funcions a desenvolupar i les competències (especificant-ne el grau requerit). 

En definitiva, considero que l'objectiu del treball per competències és un repte que tots els agents han de fer-se seu i un camí a prendre com a societat, per tal de garantir la màxima eficiència i el major desenvolupament personal i professional de les persones. 

Recursos associats al treball amb competències -Identificació i anàlisi de les pròpies competències- (recopilats també al Banc de recursos):