9 d’oct. 2012

Objectiu: conèixer l'entorn de l'ocupació on busquem feina


Un cop definit el nostre objectiu professional és important veure quin és l’estat d’aquest objectiu al mercat de treball. Conèixer si l’ocupació i el sector d’activitat on ens volem adreçar estan generant ocupació, quin tipus d’ofertes són les més freqüents, quin és el perfil de les persones que cerquen feina són algunes de les informacions imprescindibles que ens ajudaran a que la nostra recerca de feina sigui més efectiva.

En nombroses ocasions, les persones tendim a caminar cap als nostres objectius sense avaluar si aquests són possibles o no, simplement avançem per inèrcia. Quan estem en un procés de recerca de feina, és importantíssim saber quines són les possibilitats que ens ofereix el mercat, per tal de poder adaptar la nostra estratègia a aquestes possibilitats i actuar coherentment. Aquest ajust entre les possibilitats externes i les nostres actuacions fa que les nostres espectatives siguin més ajustades a la realitat i evita futurs desànims o frustracions. 

Apartat 2 de la Infografia "50 preguntes per fer-te si et planteges un canvi professional" 
Versió Català - Versió CastellàL’objectiu del post d’avui és facilitar eines, recursos i estratègies que ajudin a conèixer l’entorn del nostre objectiu professional. El segon bloc de preguntes que presentava al post “Objectiu: preguntar per iniciar un canvi professional” ens aporta onze qüestions que ens faciliten la indentificació d’alguns elements clau del context, i aquestes són l'objecte del post d'avui. 


Recomano, a totes les persones que estigueu en recerca de feina, intenteu realitzar els exercicis o propostes que segueixen a continuació, ja que no només us serviran per donar resposta a les onze preguntes plantejades, sinó que us donaran informació per saber quines són les evolucions de la vostra ocupació i sector, per estar al dia de la realitat, les tendències i les oportunitats que poden sorgir, per conèixer les possibles formacions que podríeu i que us donaríen un element diferenciador per sobre la resta de persones, per saber a quins territoris i a quin tipus d’empreses poden sorgir possibles oportunitats, etc. 

On s'està generant ocupació? Tots i totes som conscients que els mitjans informatius ens fan saber constantment la situació del nostre mercat laboral, no obstant, és important que a banda d'estar alerta de les notícies, puguem fer un anàlisi per compte propi per tal de veure dades més concretes i més focalitzades del lloc on volem buscar feina. 
És clar que la situació d'un territori en un moment determinat pot ser força diferent a la d'un altre territori en el mateix moment, per tant sempre és bo conèixer en quin estat està el nostre entorn, quins són els sectors on s'estan generant més oportunitats, en quines franges d'edat i en quins sexes prioritàriamentHi ha diversos llocs a Internet que ens faciliten informació sobre el mercat de treball i els sectors d'activitat, si bé és veritat que cal mirar-la amb deteniment i identificar quines dades, de les moltes que hi ha, ens poden ser més útils:

La informació que podem extreure d'aquestes fonts ens ajudarà a ser més realistes amb el que ens envolta, però també a preparar la nostra estratègia de recerca de feina. Depenent de les dades que observem haurem de potenciar més alguns aspectes de la nostra candidatura o potser ens haurem de plantejar un canvi en el nostre objectiu professional o sector d'activitat. 


L’ocupació i el sector estan generant oportunitats? Conec les últimes novetats en l'ocupació i el sector? Per conèixer si s’estan generant oportunitats o no i quines tendències pot prendre el nostre objectiu, podem recórrer a diverses estratègies. Totes elles ens ajudaran a determinar si el nostre sector i la nostra ocupació s’està movent i per tant, podrem saber si existeixen opcions mínimes de poder optar a un lloc de feina dels oferts. 

La primera estratègia, i la més senzilla, és observar diversos portals de recerca de feina i comptabilitzar el nombre d’ofertes que hi ha de l’ocupació desitjada. És important realitzar aquesta observació, tant a portals generalistes de recerca de fena (portals de recreca que tenen ofertes de qualsevol sector), com a portals especialitzats (pàgines web que tenen ofertes d’un únic sector, per exemple Sector de l’Hosteleria i Restauració, Sector Sanitari, Sector Social, etc.)

Una altra possible estratègia és observar les dades que parlen sobre la nostra ocupació objectiu, un lloc web interessant on trobar aquesta informació és consultant els Informes sectorials de Barcelona Activa. Dins de cadascun dels sectors d'ocupació podem consultar un informe especialitzat que ens ajuda a determinar quines són les tendències del sector, els principals àmbits d'activitat, els perfils més demandats i els possibles escenaris de futur. Aquestes dades ens ajuden a planificar i organitzar les accions que podem fer tant en la nostra estratègia de recerca de feina, com en el nostre pla de desenvolupament professional. 


Quines són les funcions, tasques i competències pròpies de l'ocupació? Quines ocupacions estan relacionades amb el meu objectiu? Aquestes preguntes i les seves respostes esdevenen un element imprescindible en tot procés de canvi. Conèixer quines són les funcions i tasques específiques de l'ocupació objectiu, així com les competències s'han de posar en joc, és important per conèixer en profunditat el nostre objectiu i per poder determinar si realment respon als nostres interessos, motivacions i preferències. 
Per poder arribar a respondre aquestes dues preguntes és necessària una tasca d'investigació utilitzant algunes de les següents fonts: 

Havent consultat algunes d'aquestes webs, podem fer-nos una idea de quins són els requeriments que poden fer les empreses quan busquen un/a professional expert/a en l'ocupació. És convenient recopilar la informació més rellevant d'aquests portals i elaborar-se una fitxa base que ens ajudi a determinar clarament què és el que més es demana actualment. Tenir recopilada aquesta informació a una mateixa fitxa ens ajudarà a:
  • Planificar accions per millorar i adequar el nostre perfil a l'ocupació (si sabem què es demana, podem preparar-nos per poder donar resposta a aquests requeriments). 
  • Elaborar el nostre CV i adequar-lo a les demandes (si coneixem les demandes que tenen les empreses i les paraules clau que utilitzen podem adaptar el nostre CV perquè sigui més atractiu a ulls del seleccionador).
  • Veure quines quines funcions, tasques i competències poden ser comunes a altres ocupacions, podent determinar alternatives que poden acabar sent objectius professionals alternatius. 

Han sorgit nous mètodes i tecnologies? Una de les formes de poder cercar informació que ens permeti respondre aquesta pregunta és realitzant l'exercici explicat al punt anterior. Tot i així, la font més fiable que podem tenir per tal d'obtenir aquest tipus d'informació és el contacte directe amb professionals de l'ocupació que estiguin en actiu
Aquest contacte, pot ser mitjançant una entrevista (presencial o on-line), on es plantegen al professional preguntes relacionades amb el seu dia a dia a l'ocupació així com qüestions entorn les perspectives de futur que veu en la seva ocupació. 
És important que si optem per una entrevista, ens preparem amb antelació les preguntes que volem traslladar, sempre amb l'objectiu de conèixer l'ocupació i les seves vies de futur. 

Una alternativa a l'entrevista amb el professional, podria ser la recerca i participació en grups de debat on-line especialitzats en la nostra ocupació objectiu (grups de Linkedin, fòrums de pàgines web, llistes de twitter, blogs del sector, etc.). La web 2.0 ens ofereix la possibilitat d'interactuar amb els altres amb una certa facilitat, per tant fer una cerca de possibles llocs web relacionats amb el nostre objectiu, veure què s'hi diu i participar-hi, es converteix en una bona forma de conèixer l'ocupació des de la realitat de les persones que la formen. A més a més, estar present en aquests grups de discussió i participar-hi és una excel·lent iniciativa per potenciar la nostra xarxa de contactes (sobretot aquells relacionats amb el nostre objectiu professional).

Un cop conegudes les noves tecnologies, els nous mètodes i les tendències de futur de la nostra ocupació objectiu, podem preparar-nos per fer front a aquestes noves demandes (formant-nos, modificant el CV, etc.), i per tant, pot ser una bona via de diferenciació respecte a altres candidats que no hauran fet aquesta reflexió. 
  

Sé quins professionals estan treballant al sector? La resposta a aquesta pregunta, ve parcialment resposta si hem fet l'anterior exercici. De forma complementària, podem fer una recerca a través de la Xarxa Social Linkedin, que ens ajudarà a veure quin perfil tenen les persones que ocupen un càrrec similar al que nosaltres volem optar. A l'observar els perfils que trobem arrel de la cerca, hem de fixar-nos en el càrrec que ocupen, quina és la seva trajectòria tant formativa com laboral, quines tasques desenvolupen, etc. 
Tenir aquesta informació sobre perfils concrets ens pot ajudar a determinar quines característiques tenen les persones que formen part de la "competència" a l'hora d'accedir a un lloc de treball. 

Si volem dades més objectives, a la web del SEPE, hi ha un apartat on es descriuen detalladament els perfils més demandats actualment per cada ocupació.

Tenint la informació sobre la "competència" que tenim en el mercat, podem determinar quins són els nostres punts forts i febles respecte a la resta de persones que cerquen feina en una ocupació similar a la nostra. Amb aquesta informació podem elaborar un currículum que destaqui els nostres punts forts com a candidat, així com preparar les possibles entrevistes per tal de traslladar a l'entrevistador la idea que nosaltres som el millor candidat per el lloc ofertat. 


Conec el tipus d'empresa on puc presentar candidatura? Quines són les empreses que m'interessen? Tinc un llistat d'empreses objectiu? Per quins canals de comunicació es mou el meu sector? És imprescindible que tota persona que estigui cercant feina tingui un llistat d'empreses a les que vol presentar-se com a treballador, o si més no, empreses a les que li agradaria treballar.
Per elaborar aquest llistat podem recórrer a directoris d'empreses de cada sector, recordar totes les empreses amb les que hem tingut contacte al llarg de la nostra trajectòria (proveïdors, clients, empreses de persones conegudes, etc.) o fins i tot fer una cerca a través de Google (o altres plataformes web i xarxes socials). 

El que esdevé imprescindible, és que un cop tinguem elaborat aquest llistat (que anirà evolucionant al llarg del temps) fem una petita investigació de cada empresa i observem les seves característiques principals (tipus d'empresa, cultura, llocs de treball, clients, competència, canals de comunicació etc.). Tenint aquesta informació, podem determinar a quines empreses enviarem una candidatura, quin tipus d'informació enviarem i sobretot, a través de quin canal la farem arribar.


Arribat aquest punt, i havent repassat cadascun dels elements que configuren l'apartat "Entorn", m'agradaria conèixer i poder compartir les teves experiències. 
T'ha estat senzill seguir l'argument presentat i respondre a les qüestions? Quins recursos o estratègies has emprat per arribar a les respostes? Coneixes altres eines o estratègies que ens puguin ajudar a conèixer l'entorn?

Trobaràs una recopilació dels recursos esmentats a aquest post al Banc de Recursos del blogEl proper post estarà dedicat a l'apartat 3 "Autoconeixement"